Ornate columns at Bhimashankar

The ornate columns of the Shiva Temple at Bhimashankar, Pune

DSC_4121-18